TOYOTA

TOYOTA
TOYOTA 4 RUNNER (IFS) RN, YN, VZN, LN 130 10/89-96
TOYOTA 4 RUNNER RN36, 46 4/79-83, LN 46 11/81-83
TOYOTA BUNDEERA RJ70 11/84-91 LJ70 3/86-91
TOYOTA FJ CRUISER 2006+
TOYOTA HILUX 4 RUNNER (IFS) YN63, LN61 11/85-89
TOYOTA HILUX 4WD (IFS) RN106, 110 10/88-97, LN111 10/88-97
TOYOTA HILUX 4WD (IFS) RZN169 10/97-on, LN167 97-2005on
TOYOTA HILUX 4WD и 4 RUNNER (Non IFS 7/84-85) RN105, YN65,67 , LN 65,106,107 11/83-97
TOYOTA HILUX 4WD, 4/2005+, KUN26R
Toyota Land Cruiser 80/105 Series
TOYOTA LANDCRUISER 100 HDJ Turbo 10/00 - on, VZJ V8 3/98 - on, Незав.подвеска, лифт 25мм
TOYOTA LANDCRUISER 60 Series
TOYOTA LANDCRUISER 78 Series KZJ, 1KZ
TOYOTA LANDCRUISER 78, 79 Series FZJ, HZJ 10/99-on HDJ 11/01-on
TOYOTA LANDCRUISER BJ40, 42 12/77-84, FJ40 59-84
TOYOTA LANDCRUISER FJ, FZJ75 11/84-99, HJ, HZJ75 11/84-99 and 77 series
TOYOTA PRADO 120 2003 - ON, SURF 215 2003+
TOYOTA PRADO RZJ, VZJ95 7/96-2003, KZJ95 3/00-2003, SURF 185