Petrol 2.7-3.4L

Petrol 2.7-3.4L
RV6 SR5 3.3L 5VZFE V6 (1/95-)
RV6 SR5 3VZE V6 3.0L (1/92-); VZN130 V6 EFI 3.0L(10/90-)
RZN 149R/154/169/174 2.7L EFI
TGN16R 2.7L EFI (3/05-)
VZN 167/172 3.4L